Symfonia

page-title
Tradiss > Symfonia > Symfonia e-Sprawozdania
 

Symfonia e-Sprawozdania

 
Sporządzenie e-Sprawozdania Finansowego i jego przesłanie do Szefa KAS lub KRS, jest ustawowym obowiązkiem określonej grupy przedsiębiorców. Program wspiera obsługę elektronicznych sprawozdań finansowych na każdym etapie jego sporządzenia, w kilku krokach, począwszy od zebrania danych finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany rok obrachunkowy, aż po wysyłkę do właściwego organu podatkowego lub rejestrowego.
Korzystając z danych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
własnym, rachunku przepływów pieniężnych i innych danych, program automatycznie
wskazuje właściwy rodzaj e-sprawozdania dedykowanego dla danej organizacji.

sage symfonia

 

Ułatwia szybkie wprowadzanie danych

 • Import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego esprawozdania finansowego
 • Masowe kopiowanie danych do Excela umożliwia przygotowanie danych i kontynuowanie pracy w arkuszu kalkulacyjnym
 • Praca na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągniecia finalnej wersji
 • Ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości esprawozdania
 • Dodawanie informacji uzupełniających do każdej pozycji w sprawozdaniu
 • Dodawanie złączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat

Umożliwia wygodny i czytelny podgląd wygenerowanego sprawozdania

 • Możliwość zapisania efektów pracy w każdej chwili, w wielu kopiach i powrót do nich w
  dowolnym momencie
 • Generowanie podglądu wydruku ułatwiającego zapoznanie się z treścią i zatwierdzenie
  sprawozdania osobom akceptującym (np. biegły rewident, członkowie zarządu)
 • Podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji
  SF Podpis lub profilem zaufanym ePUAP przez wszystkie osoby zobowiązane do tego ustawą (np. wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych)

Zapewnia zapis i kontrolę

Możliwość zapisania gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej
przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi
załącznikami, objaśnieniami i podpisami

 • Przy zapisie automatyczna weryfikacja poprawności wygenerowanego esprawozdania
  finansowego i jego zgodności z wymaganą przez Ministerstwo Finansów schemą

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów wersje sprawozdań finansowych dla:

 • jednostki mikro
 • jednostki małej
 • jednostki innej
 • jednostki innej skonsolidowanej
 • jednostki NGO
 • banku
 • zakładu ubezpieczeń
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej
 • domu maklerskiego
 • SKOKu
 • SKOKu jednostki małej
 • zakładu ubezpieczeń (skonsolidowanego)
 • domu maklerskiego (skonsolidowanego)

Umów się na bezpłatną prezentację

dots